سامانه ساز صنایع خراسان

مشاوره و آموزش خدمات فنی و مهندسی, سیستمهای مدیریت, بهروری و کیفیت

مشاوره ابزارهای کلان مدیریتی و مهندسی صنایع

 مطالعات عارضه يابي سازمانهای تولیدی و خدماتی

  استقرار چرخه مدیریت بهره وری Productivity Cycle

طراحي و اجراي نظام ارزيابي سازمانها براساس مدلهاي تعالی سازمانیBusiness Excellence  بر اساس جايزه ملي كيفيت اروپا EFQM‌ ، جایزه دمینگ، جایزه مالكوم بالدريچ و ...

پياده سازي نظام مديريت استراتژيك ( Strategic Management System)

پياده سازي نظام مديريت بر مبناي عملكرد ( Performance Based Management ) براساس الگوهاي کارت امتیازدهی متوازن BSC ، ENAPS و ...

مشاوره در پياده سازي نيازمنديهاي مربوط به جايزه هاي  كيفيت ايران ( INQA )

طراحي و اجراي سيستم هاي اطلاعاتي و سيستم هاي اطلاعات مديريت  MIS) Management Information System )

طراحی و اجرای سیستم های مدیریتی به صورت Paperless و اتوماسیون اداری

ارائه خدمات مشاوره جهت پياده سازي و بکارگیری تكنيك ها و ابزارهای مهندسي كيفيت شامل  5S، COQ، FMEA‌، SPC‌، QFD,DOE,MSA، BENCHMARKTING و ...

اجرا  و پیاده سازی تكنيك هاي  Six Sigma

اجراي و پیاده سازی تكنيك هاي مهندسي مجدد ( Re-engineering) فرآيندهاي كسب و كار

طراحي نظام جامع نگهداري و تعميرات PM  و سیستم نگهداری و تعمیرات فراگیر TPM