سامانه ساز صنایع خراسان

مشاوره و آموزش خدمات فنی و مهندسی, سیستمهای مدیریت, بهروری و کیفیت

دوره های آموزشی

عنوان دوره : تضمین کیفیت در بخش بیوشیمی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی
هزینه دوره : 1000000
محتوای دوره :

-         مفاهیم کنترل و تضمین کیفیت

-         کنترل کیفیت آماری ( واژگان و مفاهیم )

-         منحنی لوی جنینگ و قوانین وست گارد

-         کنترل کیفی آزمون های با تکرار کم

-         آزمون های تکرارپذیری، تست مضاعف و چک تست

-         صحه گذاری اتوآنالایزر

-         بررسی چک لیست اختصاصی تضمین کیفیت بخش بیوشیمی

-         شناسایی خطاهای پیش از انجام، انجام و پس از انجام بخش بیوشیمی

-         تحلیل برنامه ارزیابی خارجی کیفیت در بخش بیوشیمی

 

اهداف دوره :

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره :

منابع آموزشی :

جزوه استاد

الزامات مرجع سلامت

قابل استفاده برای :
کلیه مسئولین فنی و پرسنل کنترل کیفیت  آزمایشگاه های تشخیص طبی

پیش نیاز :
دوره استاندارد سازی آزمایشگاه های تشخیص طبی

دوره های مرتبط :

تضمین کیفیت هماتولوژی


کارگاه آموزشی : دارد
مدت دوره : 1 روزه
  ثبت نام در دوره   ||   فهرست دوره ها