سامانه ساز صنایع خراسان

مشاوره و آموزش خدمات فنی و مهندسی, سیستمهای مدیریت, بهروری و کیفیت

نظر شما در مورد عملکرد کارشناسان شرکت

نام سازمان / شرکت :
نام و نام خانوادگی :

ردیف عنوان 10 8 6 4 2 0
1 سطح معلومات و تسلط تخصصی كارشناس، مرتبط با موضوع پروژه
2 قدرت بيان و توانايي کارشناس در انتقال و تفهيم مفاهیم و مطالب به مدیران ارشد، میانی و کارشناسان کارفرما
3 قابليت و توانايي کارشناس در حل مشكلات، اداره جلسات و ...
4 عملكرد رفتاري كارشناس با پرسنل سازمان
5 علاقه و توانايي پاسخگويي به سئوالات پرسنل بصورت حضوری یا غیرحضوری از طریق تلفن، ایمیل و سایر روش های شناخته شده ارتباطی
6 ميزان هماهنگي جهت حضور بموقع در پروژه مطابق زمانبندي برنامه ریزی شده و توافق شده با مشتری

توضیحات :