سامانه ساز صنایع خراسان

مشاوره و آموزش خدمات فنی و مهندسی, سیستمهای مدیریت, بهروری و کیفیت

دوره های سپری شده توسط کارشناسان

 • - 6th International conference of quality managers
 • - 8th International conference of quality managers
 • - General Requirements for the Competence of Calibration and Testing Laboratories
 • - The Occupation Health &Safety (OH&S) Management Systems Auditor/Lead Auditor Conversion Training Course.
 • - The Occupation Health &Safety (OH&S) Management Systems By Asian Productivity Organization .
 • - SSCE/QMSLAC- ISO 9000:2000/2008 Series Lead Auditor Training Course
 • - Statistical Quality Control
 • - LRQA ISO 9001:2000 Series Internal Auditor Training Course
 • - Quality Management System Internal audit according ISO 9001:2008
 • - Requirements &internal audit of ISO 22000:2005 &HACCP
 • - SSCE/QMSLAC
 • - ISO 13485:2003 Series Lead Auditor Training Course in Medical equipment
 • - General Requirements for the CE in Medical equipment
 • - Customer Relationship Management (CRM) Training course .
 • - ISO/TS 16949:2009 Internal Auditor By IMQ Academy .
 • - کنترل فعالیت های پروژه ای با استفاده ازنرم افزار های MS- PROJECT
 • - آشنایی با مفاهیم و رویه های جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی
 • - سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
 • - تربیت ارزیاب بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM
 • - مدیریت تولید و عملیات
 • - الزامات و مستند سازی استاندارد های ISO 14001- OHSAS 18001
 • - مدیریت تحول
 • - شش سیگما
 • - روشهای کنترل کیفیت عمومی وآماری
 • - آشنایی با قوانین حقوقی اجرای استاندارد ها
 • - مهارت های کسب و کار
 • - مهندسی ارزش