سامانه ساز صنایع خراسان

مشاوره و آموزش خدمات فنی و مهندسی, سیستمهای مدیریت, بهروری و کیفیت

انتشار پیش نویس " الزامات ثبت تجهیزات پزشکی تولید داخل و فرآیند اخذ پروانه ساخت "

انتشار پیش نویس

به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی، رزا مختاری گفت: با توجه به بازنگری صورت گرفته و اصلاح نظام کنترل کیفی و صدور پروانه ساخت تجهیزات پزشکی تولید داخل، پیشنویس دستورالعمل مربوطه به منظور اظهار نظر فنی ذینفعان در وب سایت این اداره کل بارگذاری گردیده است.
کلیه ذینفعان اعم از متخصصین، کاربران، شرکت ها، انجمن و اتحادیه های حوزه تجهیزات پزشکی و مراکز درمانی و تشخیصی و دانشگاههای علوم پزشکی می توانند حداکثرتا پایان فروردین ماه 1397، نظرات خود را در مورد سند مذکور بصورت مکتوب به دبیرخانه اداره کل تجهیزات پزشکی و یا از طریق پست الکترونیکی به آدرس info@imed.ir یا Tolid@imed.ir ارسال نمایند.

منبع خبر : اداره کل تجهیزات پزشکی