سامانه ساز صنایع خراسان

مشاوره و آموزش خدمات فنی و مهندسی, سیستمهای مدیریت, بهروری و کیفیت

تایدیه ها و صلاحیتها

جواز تاسیس واحد فنی و مهندسی از وزارت صنایع و معادن 

مشاور مورد تائيد از جانب وزارت صنايع و معادن ، داراي پروانه بهره برداري

مشاور مورد تائید طرح سام  سامانه ارتقای مدیریت انجمن مشاوران مدیریت ایران

مشاور مورد تائید اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

واحد فنی و مهندسی نمونه استان خراسان در سال 1390

مشاور مورد تائید انجمن علوم آزمایشگاهی و پاتالوژیستی استان خراسان

عضو رسمي انجمن مشاوران مديريت ايران

عضو رسمی انجمن خدمات فنی و مهندسی استان خراسان

دارای گواهينامه ISO 9001:2008 از شرکت QS سوئیس با دامنه کاربرد ارائه خدمات مشاوره و آموزش

واحد فنی و مهندسی نمونه در سال 1391

واحد فني و مهندسي نمونه در سال 1392

مشاور مورد تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در خصوص نظارت بر شرکت های مشاوره مدیریت کیفیت و شرکت های گواهی دهنده 

همكار علمي طي تفاهم نامه مشترك با دانشگاه فردوسي مشهد