سامانه ساز صنایع خراسان

مشاوره و آموزش خدمات فنی و مهندسی, سیستمهای مدیریت, بهروری و کیفیت

نظر شما در مورد عملکرد شرکت

نام سازمان / شرکت :
نام و نام خانوادگی :

ردیف عنوان 10 8 6 4 2 0
1 عملکرد رفتاری و جوابگویی پرسنل ستاد
2 ایجاد تعاملات مناسب جهت حضور کارشناس مربوطه
3 نحوه ارائه خدمات
4 میزان تناسب مدارک تهیه شده با ساختار سازمان
5 تحقق برنامه زمانبدی

توضیحات :