سامانه ساز صنایع خراسان

مشاوره و آموزش خدمات فنی و مهندسی, سیستمهای مدیریت, بهروری و کیفیت

کتاب راهنمای مدیریت پروژه

کتاب راهنمای مدیریت پروژه


نویسنده : Jason Westland

انتشارات : Method 123

مترجم : محمد امین کیانی نژاد ( شرکت سامانه ساز صنایع خراسان )

در این کتاب می خوانید :

این کتاب به شما کمک می کند تا با تشریح هر یک از مراحل چرخه حیاتی مدیریت، پروژه را موفقیت آمیزتر مدیریت کنید.

همه ی بخشها، شرح فعالیتها و وظایف به شما کمک می کند که به بهترین حالت مدیریت پروژه خود برسید.

اگر شما می خواهید پروژه هایتان را به موقع و با همان بودجه انجام دهید، این کتاب کوتاه به شما اطلاعاتی میدهد که در پی آن هستید.

با خواندن این کتاب شما می آموزید که چگونه شروع کنید، برنامه ریزی کنید، اجرا کنید و پروژه را بطور کامل به اتمام برسانید.

همچنین می آموزید که چگونه زمان، هزینه، کیفیت، تغییرات، ریسک و مشکلات را مدیریت کنید و در نهایت می آموزید که چگونه عوامل کار، مشتریان و تٲمین کننده ها را مدیریت کنید.