سامانه ساز صنایع خراسان

مشاوره و آموزش خدمات فنی و مهندسی, سیستمهای مدیریت, بهروری و کیفیت

راهنماي ارزيابي و نحوه مميزي صدور پروانه ساخت وسايل پزشكي (جلد اول)

راهنماي ارزيابي و نحوه مميزي صدور پروانه ساخت وسايل پزشكي (جلد اول)
نام كتاب: راهنماي ارزيابي و نحوه مميزي صدور پروانه ساخت وسايل پزشكي (جلد اول)
تهيه و گرد آوري : وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي - اداره كل تجهيزات پزشكي
(اداره نظارت بر توليد و كنترل كيفي)
ناشر: هم پا
توضیحات تکمیلی : این کتاب راهنمای کلی در خصوص نحوه دریافت پروانه ساخت وسیله پزشکی را بیان می نماید . از جمله مواردی که در این کتاب می توان پافت عبارت است از :
فصل اول: نحوه صدور پروانه ساخت وسيله پزشكي
فصل دوم: الزامات اساسي
فصل سوم: استانداردهاي هماهنگ و راهنماي استفاده از آنها
فصل چهارم: راهنماي آماده سازي مدارك فني جهت احراز مطابقت با الزامات اساسي
فصل پنجم: مديريت ريسك
فصل ششم: راهنماي مميزي سيستم مديريت كيفيت
فصل هفتم: فهرست استانداردهاي هماهنگ با الزامات اساسي