سامانه ساز صنایع خراسان

مشاوره و آموزش خدمات فنی و مهندسی, سیستمهای مدیریت, بهروری و کیفیت

آیین نامه تجهیزات پزشکی

آیین نامه تجهیزات پزشکی
گرد آورنده : دکتر رضا مسائلي – دکتر امير رامهرمزي – مهندس سعيد غفوري
صاحب امتياز : اداره کل تجهيزات پزشکي – مرکز مديريت و هماهنگي امور بازرگاني
ناظر فني : زهره عنبري اکمل
مدير اجرايي : حسين قربيان
نوبت چاپ :اول بهار 1387
شمارگان: 30000 جلد
شابک : 3-91-5533-964-978