شرکت سامانه ساز صنایع خراسان در راستای تطابق کیفیت خدمات ارائه شده از جانب کارشناسان با سطح کیفیت مورد ادعا و همچنین سطح کیفیت مورد توقع مشتریان، همواره با استفاده از تمامی مجموعه ظرفیتهای درون و برون سازمانی، به تجهیز شبکه کارشناسي از متخصصان آکادمیک و صنعتی نموده است و در حال حاضر شبکه کارشناسان این شرکت در حوزه سیستم های مختلف مشغول به فعالیت می باشند.