مبادرت به برقراری ارتباط دانش فنی با صاحب نظران در امور مشاوره و خدمات فنی و مهندسی و همچنین استقرار و پیاده سازی سیستم های نوین مدیریتی در تمامی کارخانجات و شرکت های تولیدی و صنعتی و خدماتی جهت به روز آوری دانش های مذکور با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و اخذ و اعطای نمایندگی به متقاضیان داخلی و خارجی و انعقاد عقود اسلامی با مراجع مالی و بانکی و برقراری ارتباط دانش فنی با متخصصین بازاریاب و معرفی کالاهای برتر به مردم شریف ایران