مشاوره ابزارهای کلان مدیریتی و مهندسی صنایع

-مطالعات عارضه يابي سازمانهای تولیدی و خدماتی

-استقرار چرخه مدیریت بهره وری Productivity Cycle

-طراحي و اجراي نظام ارزيابي سازمانها براساس مدلهاي تعالی سازمانی Business Excellence  بر اساس جايزه ملي كيفيت اروپا EFQM‌ ، جایزه دمینگ، جایزه مالكوم بالدريچ و …

-پياده سازي نظام مديريت استراتژيك ( Strategic Management System)

-پياده سازي نظام مديريت بر مبناي عملكرد ( Performance Based Management ) براساس الگوهاي کارت امتیازدهی متوازن BSC ، ENAPS و …

-مشاوره در پياده سازي نيازمنديهاي مربوط به جايزه هاي  كيفيت ايران ( INQA )

-طراحي و اجراي سيستم هاي اطلاعاتي و سيستم هاي اطلاعات مديريت  MIS) Management Information System )

-طراحی و اجرای سیستم های مدیریتی به صورت Paperless و اتوماسیون اداری

-ارائه خدمات مشاوره جهت پياده سازي و بکارگیری تكنيك ها و ابزارهای مهندسي كيفيت شامل  ۵S، COQ، FMEA‌، SPC‌، QFD,DOE,MSA، BENCHMARKTING و …

-اجرا و پیاده سازی تكنيك هاي  Six Sigma

-اجراي و پیاده سازی تكنيك هاي مهندسي مجدد ( Re-engineering) فرآيندهاي كسب و كار

-طراحي نظام جامع نگهداري و تعميرات PM و سیستم نگهداری و تعمیرات فراگیر TPM