شرکت سامانه ساز صنایع خراسان افتخار دارد به اطلاع برساند که همگام با رویکرد جهانی به سوی نظامهای مدیریت متمرکز و یکپارچه ، خط مشی خود را در راستای تامین نیازمندی های بخش های مختلف صنعتی و خدماتی کشور قرار داده است.دستیابی به این مهم با استفاده از تجارب تیم تخصصی در زمینه های مرتبط با پیاده سازی، ممیزی و مشاوره سیستم های مدیریتی از یک طرف و استفاده از کارشناسان ارشد مجرب در زمینه های مختلف مهندسی از سوی دیگر فراهم آمده است.